REGULAMIN Z DNIA 25 MAJA 2018 SERWISU INTERNETOWEGO

https://opony.masz-gum.pl/ (dalej “REGULAMIN”)

 1. Informacje o serwisie internetowym https://opony.masz-gum.pl/

  1. Serwis internetowy https://opony.masz-gum.pl/ (zwany dalej: “SERWIS WWW”) działa pod adresem internetowym: https://opony.masz-gum.pl/ i prowadzony jest przez SERWIS OGUMIENIA "MASZ-GUM" SP.C. HIERONIM DOLATA, MIROSŁAW JANICKI z siedzibą w GOSTYŃ ul. STRZELECKA 20A 63-800; Numer KRS: nie dotyczy; NIP: 6961740385; REGON: 411534083
  2. Na potrzeby Regulaminu SERWIS OGUMIENIA "MASZ-GUM" SP.C. HIERONIM DOLATA, MIROSŁAW JANICKI zwany jest dalej “SERWIS OGUMIENIA” oraz ‘USŁUGODAWCA”.
  3. Dane kontaktowe Usługodawcy:
   1. adres miejsca świadczenia usług: STRZELECKA 20A,63-800 GOSTYŃ,
   2. adres korespondencyjny: STRZELECKA 20A,63-800 GOSTYŃ,
   3. adres e-mail: biuro@masz-gum.pl,
   4. telefon: 655753120 509868347 511996134
 2. Usługi świadczone przez Serwis WWW i strony transakcji:

  1. SERWIS WWW umożliwia korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
   1. zapoznanie się online z ofertą towarów i usług;
   2. dokonanie zakupu online oferowanych towarów i usług;
   3. dokonanie online rezerwacji terminu wykonania usługi w SERWISIE OGUMIENIA
   4. przetwarzanie informacji o oponach lub kompletnych kołach oddanych na przechowanie do SERWISU OGUMIENIA
  2. Z usług SERWISU WWW może korzystać osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorca (dalej “UŻYTKOWNIK”, “KUPUJĄCY”). UŻYTKOWNIK nie będący osobą fizyczną może korzystać z SERWISU WWW za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
  3. Stroną dokonującą sprzedaży w SERWISIE WWW jest SERWIS OGUMIENIA.
  4. USŁUGODAWCA potwierdza transakcje zrealizowane za pośrednictwem SERWISU WWW dowodami zakupu (paragon lub faktura VAT).
  5. Do składania Zamówień w SERWISIE WWW UŻYTKOWNIK musi posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, pocztę e-mail oraz przeglądarkę zasobów internetowych, umożliwiającą wyświetlanie stron www.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez UŻYTKOWNIKA treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia SERWISU WWW.
  7. SERWIS WWW zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w funkcjonowaniu SERWISU WWW w celu przeprowadzania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem strony https://opony.masz-gum.pl/
 3. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności w SERWISIE WWW

  1. Administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW jest SERWIS OGUMIENIA.
  2. Prawa i obowiązki UŻYTKOWNIKA w zakresie danych osobowych określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Zasady przetwarzania danych osobowych określa treść Polityki Prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu i jest dostępna na stronie internetowej SERWISU WWW.
 4. Towary i usługi w SERWISIE WWW

  1. SERWIS WWW prezentuje towary i usługi umożliwiając UŻYTKOWNIKOM składanie zamówień i dokonywanie zakupów online.
  2. Zdjęcia towarów opublikowane w SERWISIE WWW mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ze względu na technologie fotograficzne oraz techniczne możliwości urządzeń wykorzystywanych przez UŻYTKOWNIKA, co nie ma jednak wpływu na właściwości oferowanych towarów.
  3. Treści zamieszczone w SERWISIE WWW, w tym katalog produktowy, cenniki, reklamy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art.71 Kodeksu Cywilnego.
  4. Zawarcie umowy sprzedaży towaru następuje poprzez potwierdzenie przez SERWIS WWW przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez UŻYTKOWNIKA. Potwierdzenie przez SERWIS WWW przyjęcia do realizacji następuje w sposób określony w pkt 6.7
 5. Ceny w SERWISIE WWW

  1. Wszystkie ceny w SERWISIE WWW wyrażone są w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto i zawierają wszelkie podatki i cła.
  2. Ceny towarów dotyczą ich odbioru w miejscu świadczenia usług przez SERWIS OGUMIENIA i jeśli nie zaznaczono inaczej, nie obejmują ich montażu, ani dostawy do innego miejsca odbioru.
  3. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena zamówionych towarów wraz z ceną ewentualnie zamówionego montażu) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez UŻYTKOWNIKA. W przypadku dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem, a które okażą się wymagane przy realizacji montażu opon, może zostać naliczona dodatkowa opłata.
  4. Ceny w SERWISIE WWW mogą ulegać zmianie, przy czym nie dotyczy to zamówień złożonych przez UŻYTKOWNIKA i przyjętych do realizacji przez USŁUGODAWCĘ.
 6. Składanie zamówień w SERWISIE WWW oraz ich realizacja

  1. Zamówienia mogą być składane przez UŻYTKOWNIKÓW zarejestrowanych (posiadających konto UŻYTKOWNIKA w SERWISIE WWW) oraz niezarejestrowanych (nie posiadających konta UŻYTKOWNIKA w SERWISIE WWW).
  2. Zamówienia mogą być składane w SERWISIE WWW z wykorzystaniem dostępnych narzędzi online przez całą dobę i w każdym dniu roku.
  3. Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia, klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  4. Złożenie zamówienia w SERWISIE WWW wymaga akceptacji Regulaminu i innych warunków składania zamówienia.
  5. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do podania niezbędnych danych, w tym kontaktowych, w celu złożenia zamówienia i jego realizacji.
  6. Obsługa Klienta SERWISU WWW świadczona jest w godzinach pracy SERWISU OGUMIENIA, które są podane na stronie głównej.
  7. SERWIS WWW potwierdza drogą elektroniczną (wiadomość e-mail lub SMS w zależności jakie dane do kontaktu zostały udostępnione oraz jaka forma kontaktu została wybrana w procesie składania zamówienia) otrzymanie zamówienia od UŻYTKOWNIKA oraz przesyła informację o jego przyjęciu do realizacji i aktualnym statusie zamówienia.
  8. Złożone zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez UŻYTKOWNIKA SERWISOWI OGUMIENIA i jest weryfikowane pod kątem jego poprawności oraz możliwości realizacji ze względu na dostępność towaru.
  9. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia UŻYTKOWNIKA z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SERWIS WWW niezwłocznie poinformuje UŻYTKOWNIKA o zaistniałej sytuacji wysyłając stosowną wiadomość SMS lub/i wiadomość e-mail w zależności jakie dane do kontaktu zostały udostępnione w procesie składania zamówienia przez UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW. Jeżeli płatność za zamówiony towar nastąpiła z góry, zgodnie z p. 8.4, wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone niezwłocznie na rachunek, z którego nastąpiła zapłata.
  10. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez UŻYTKOWNIKA jest wysyłane do KUPUJĄCEGO, a jego treść wraz z treścią zaakceptowanego przez UŻYTKOWNIKA Regulaminu stanowią istotne warunki sprzedaży udostępnione KUPUJĄCEMU.
  11. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez UŻYTKOWNIKA wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
  12. UŻYTKOWNIK może dokonywać zmian w zamówieniu poprzez kontakt z obsługą SERWISU WWW do chwili otrzymania powiadomienia o zrealizowaniu złożonego zamówienia.
 7. Możliwości anulowania zamówienia złożonego w serwisie internetowym https://opony.masz-gum.pl/

  1. Wszyscy UŻYTKOWNICY SERWISU WWW, zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani, są powiadamiani o obecnym statusie swojego zamówienia w stosownych wiadomościach SMS lub/i wiadomościach e-mail w zależności jakie dane do kontaktu zostały udostępnione w procesie składania zamówienia przez UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW.
  2. Niezarejestrowani UŻYTKOWNICY mogą sprawdzić status swojego zamówienia poprzez kontakt z SERWISEM OGUMIENIA. Dane do kontaktu dostępne są w zakładce “Kontakt”.
  3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Serwis Ogumienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia w SERWISIE WWW w przypadku wyboru tej formy płatności (płatność z góry) jako formy zapłaty, spowoduje brak przyjęcia zamówienia do realizacji i anulowanie zamówienia. SERWIS OGUMIENIA niezwłocznie poinformuje UŻYTKOWNIKA o zaistniałej sytuacji wysyłając stosowną wiadomość SMS lub/i wiadomość e-mail w zależności jakie dane do kontaktu zostały udostępnione w procesie składania zamówienia przez UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW.
  4. Anulowanie zamówienia jest jednoznaczne z anulowaniem terminu montażu lub innej usługi zarezerwowanej przez SERWIS OGUMIENIA https://opony.masz-gum.pl/ w procesie składania zamówienia.
 8. Płatności i odbiór towaru zamówionego w SERWISIE WWW

  1. Płatności za zamówienia złożone w SERWISIE WWW mogą być dokonywane za pośrednictwem form płatności dostępnych w trakcie składania zamówienia.
  2. Towar zamówiony w SERWISIE WWW będzie dostępny do odbioru w miejscu świadczenia usług przez SERWIS OGUMIENIA nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, a o jego dostępności UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany po otrzymaniu powiadomienia (poprzez wiadomość e-mail lub SMS) o gotowości towaru do odbioru.
  3. Towar oczekuje na odbiór przez 14 dni kalendarzowych, a w przypadku braku odbioru lub braku uzgodnienia z SERWISEM OGUMIENIA dodatkowego terminu odbioru zamówienie zostanie anulowane.
  4. W momencie wyboru formy płatności z góry tj. płatności kartą bądź przelewem elektronicznym płatność musi nastąpić bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
  5. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego z góry ze względu na brak odbioru towaru zapłacona przez UŻYTKOWNIKA kwota podlega niezwłocznemu zwrotowi w sposób w jaki zapłata została dokonana lub inny uzgodniony z UŻYTKOWNIKIEM.
  6. Towar może zostać przez UŻYTKOWNIKA zamówiony z montażem lub innymi dodatkowymi usługami, które, o ile nie zaznaczono inaczej, są dodatkowo płatne.
  7. Towar może być dostarczony na adres wskazany przez UŻYTKOWNIKA, co jednak wymaga każdorazowo akceptacji SERWIS OGUMIENIA i jest odrębnie płatne.
 9. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta KUPUJĄCY będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru.
  2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy UŻYTKOWNIK jest zobowiązany powiadomić USŁUGODAWCĘ o swojej decyzji odstąpienia od umowy przez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres STRZELECKA 20A,63-800 GOSTYŃ lub elektroniczną na adres e-mail biuro@masz-gum.pl
  3. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odstąpienia od umowy znajdują się w SERWISIE WWW [link do informacji].
  4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy UŻYTKOWNIK może skorzystać z formularza - wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy udostępnionego w SERWISIE WWW [link do formularza]. Link do formularza i całej procedury dostarczany jest także drogą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
  5. W przypadku złożenia przez UŻYTKOWNIKA oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną USŁUGODAWCA niezwłocznie prześle UŻYTKOWNIKOWI potwierdzenie otrzymania wiadomości o odstąpieniu.
  6. W przypadku odstąpienia przez UŻYTKOWNIKA od umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą, a jej strony zobowiązane są wzajemnie do zwrotu otrzymanych świadczeń.
  7. UŻYTKOWNIK, który odstąpił od umowy zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrotu towaru USŁUGODAWCY, przy czym dla zachowania tego terminu wystarczające jest dokonanie odesłania towaru do SERWISU OGUMIENIA nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  8. Zwrotu towaru UŻYTKOWNIK może dokonać przesyłając towar USŁUGODAWCY lub dostarczając go do miejsca świadczenia usług przez SERWIS OGUMIENIA, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym dostarczenia lub odesłania.
  9. SERWIS OGUMIENIA zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  10. W przypadku odstąpienia przez UŻYTKOWNIKA od umowy USŁUGODAWCA dokona zwrotu UŻYTKOWNIKOWI wszelkich otrzymanych od UŻYTKOWNIKA płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez USŁUGODAWCĘ.
  11. USŁUGODAWCA dokona zwrotu UŻYTKOWNIKOWI płatności niezwłocznie, nie później niż w 14 dni od otrzymania od UŻYTKOWNIKA oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym USŁUGODAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia USŁUGODAWCY dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. USŁUGODAWCA dokona zwrotu płatności UŻYTKOWNIKOWI przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez UŻYTKOWNIKA do zapłaty za towar, chyba że UŻYTKOWNIK wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie UŻYTKOWNIKA.
  13. W związku z odstąpieniem od umowy UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym i odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  14. W przypadku gdy towar został zamówiony z usługą montażu i montaż nastąpił za zgodą zamawiającego, zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, KUPUJĄCEMU nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 10. Reklamacje towaru zakupionego za pośrednictwem SERWISU WWW

  1. Towary, które UŻYTKOWNIK może zamówić w Serwisie WWW są fabrycznie nowe i oryginalne oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem, a USŁUGODAWCA informuje, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć UŻYTKOWNIKOWI towar bez wad.
  2. Zgodnie z zasadami rękojmi, UŻYTKOWNIK ma prawo oczekiwać, że każdy kupowany przez niego towar za pośrednictwem SERWISU OGUMIENIA będzie zgodny z umową przez 2 lata, począwszy od daty zakupu.
  3. USŁUGODAWCA informuje, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako sprzedawca odpowiada względem UŻYTKOWNIKA będącego konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych towaru (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).
  4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z UŻYTKOWNIKIEM działającym jako przedsiębiorca, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
  5. UŻYTKOWNIK jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej towaru zakupionego za pośrednictwem SERWISU WWW, w szczególności w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.
  6. Reklamacja może zostać złożona USŁUGODAWCY w dowolny sposób i powinna zawierać imię, nazwisko i adres korespondencyjny KUPUJĄCEGO wraz z dowodem zakupu towaru (lub jego kopią). Ponadto należy wskazać na czym polega wada towaru, podać datę wystąpienia wady i preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.
  7. UŻYTKOWNIK wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany towar do SERWISU OGUMIENIA (dane dostępne w SERWISIE WWW w zakładce Kontakt), chyba że dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione - w takim przypadku UŻYTKOWNIK ma obowiązek udostępnienia towaru USŁUGODAWCY w miejscu, w którym towar się znajduje.
  8. USŁUGODAWCA udostępnia w SERWISIE OGUMIENIA wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego.
  9. USŁUGODAWCA niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania odniesie się do reklamacji i poinformuje UŻYTKOWNIKA o dalszym postępowaniu.
  10. W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść KUPUJĄCEGO, SERWIS OGUMIENIA niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny SERWIS OGUMIENIA zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 11. Gwarancja dla towaru zakupionego za pośrednictwem SERWISU WWW

  1. USŁUGODAWCA informuje, że niektóre towary stanowiące przedmiot umowy sprzedaży są objęte gwarancją producenta, a informacja o warunkach gwarancji towaru znajduje się w SERWISIE OGUMIENIA.
  2. UŻYTKOWNIK będący konsumentem może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  3. KUPUJĄCY może skierować roszczenie z tytułu gwarancji do punktu serwisowego gwaranta lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia za pośrednictwem USŁUGODAWCY.
 12. Świadczenie usługi rezerwacji terminu wykonania usług w SERWISIE OGUMIENIA

  1. Za pośrednictwem SERWISU WWW UŻYTKOWNIK może dokonać rezerwacji terminu wykonania usługi w SERWISIE OGUMIENIA, zarówno związanej ze złożeniem zamówienia na towar prezentowany w SERWISIE WWW, jak niezależnie od takiego zamówienia.
  2. Rezerwacja terminu wykonania usługi może być dokonana przez UŻYTKOWNIKÓW zarejestrowanych (posiadających konto UŻYTKOWNIKA w SERWISIE WWW) oraz niezarejestrowanych (nie posiadających konta UŻYTKOWNIKA w SERWISIE WWW).
  3. Rezerwacji usług dostępnych za pośrednictwem SERWISU WWW każdy UŻYTKOWNIK może dokonać w procedurze składania zamówienia towaru w SERWISIE WWW [link].
  4. Rezerwacji usługi nie związanej z zamówieniem opon za pośrednictwem SERWISU WWW każdy UŻYTKOWNIK może dokonać korzystając z funkcjonalności SERWISU WWW [link].
  5. W celu dokonania rezerwacji terminu wykonania usługi w SERWISIE OGUMIENIA niezbędne jest podanie danych UŻYTKOWNIKA i pojazdu, którego usługa dotyczy oraz dokonanie wyboru dnia i przedziału czasu rezerwacji w SERWISIE WWW.
  6. Przyjęcie rezerwacji terminu wykonania usługi w SERWISIE OGUMIENIA jest potwierdzane powiadomieniem e-mail i/lub SMS wysłanym z SERWISU WWW do UŻYTKOWNIKA zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi.
  7. Jeżeli rezerwacja terminu wykonania usługi w SERWISIE OGUMIENIA dokonywana jest przez UŻYTKOWNIKA zarejestrowanego w SERWISIE WWW (posiadającego konto UŻYTKOWNIKA) dane do rezerwacji terminu usługi wprowadzane są automatycznie, zgodnie z danymi zawartymi na koncie UŻYTKOWNIKA, przy czym przed dokonaniem rezerwacji możliwa jest zmiana tych danych.
  8. SERWIS OGUMIENIA zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji z powodu braku możliwości realizacji usługi w wybranym przez UŻYTKOWNIKA terminie. SERWIS OGUMIENIA niezwłocznie skontaktuje się z UŻYTKOWNIKIEM proponując nowy termin, w którym usługa będzie mogła być zrealizowana.
 13. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. UŻYTKOWNIKU, który zawarł umowę za pośrednictwem SERWISU WWW działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.
  3. USŁUGODAWCA informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
  4. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
  5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM będącym konsumentem a USŁUGODAWCĄ, o ile związane są z korzystaniem z SERWISU WWW, mogą zostać poddane przez UŻYTKOWNIKA procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/, przy czym skorzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem UŻYTKOWNIKA będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  6. SERWIS WWW zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a zmiany te obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej. SERWIS WWW zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej SERWISU OGUMIENIA. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  7. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.