Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy

Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy bez podania jakiejkolwiek przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie do 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie rzeczy.

Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezbędne jest poinformowanie Usługodawcę czyli Serwis Ogumienia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

W oświadczeniu należy podać imię i nazwisko, adres pocztowy i, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail Konsumenta odstępującego od umowy.

W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego poniżej. Wykorzystanie wzoru nie jest obowiązkowe.

Można również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@masz-gum.pl

W takim przypadku Serwis Ogumienia prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną na podany adres e-mail).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy).

W przypadku gdy towar został zamówiony z usługą montażu i montaż nastąpił za zgodą zamawiającego, zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Otrzymany towar należy odesłać lub przekazać na adres Serwisu Ogumienia SERWIS OGUMIENIA "MASZ-GUM" SP.C. HIERONIM DOLATA, MIROSŁAW JANICKI STRZELECKA 20A,63-800 GOSTYŃ niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Serwis Ogumienia zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez https://opony.masz-gum.pl/), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis Ogumienia został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, przy czym w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Serwis Ogumienia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko
Adres konsumenta
z adresem email

SERWIS OGUMIENIA "MASZ-GUM" SP.C. HIERONIM DOLATA, MIROSŁAW JANICKI
STRZELECKA 20A GOSTYŃ 63-800
biuro@masz-gum.pl

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu .................. umowy dotyczącej zakupu  ...................................................... ............................................................................, doręczonego w dniu .....................

 

 

Imię i nazwisko

................................ [odręczny podpis]